Verklaring moderne slavernij en mensenhandel Den Dekker Project Management B.V.

Deze verklaring is afgelegd in overeenstemming met paragraaf 54 van de Modern Slavery Act 2015 die bedrijven verplicht elk jaar een verklaring op te stellen met de stappen die ze hebben genomen om ervoor te zorgen dat hun bedrijf en toeleveringsketens slavernijvrij zijn. Deze verklaring beschrijft de stappen die Den Dekker Project Management B.V. heeft genomen in het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.

Deze verklaring is gepubliceerd op de website van Den Dekker Project Management B.V. in overeenstemming met paragraaf 54(7) van de Modern Slavery Act 2015. Een link naar dit document is direct zichtbaar op de startpâgina van het bedrijf.

Onder de term 'moderne slavernij' vallen slavernij, erfdienstbaarheid, dwang- en verplichte arbeid en mensenhandel. Het omvat het uitoefenen van eigendom over een persoon, iemand dwingen of bedreigen om werk te verrichten dat deze persoon niet vrijwillig zou doen, het bieden van loon- en arbeidsvoorwaarden die onder de wettelijk vastgestelde minimumnormen vallen (zelfs als de personen daarmee instemmen), en het regelen of faciliteren van andermans reis met het oog op uitbuiting (zelfs wanneer de persoon toestemming geeft voor de reis).

Den Dekker Project Management B.V. neemt sterk stelling tegen slavernij en mensenhandel en zet zich in voor ethische handel.

Wij zijn tegen slavernij en mensenhandel in al zijn vormen en leggen deze verklaring af om aan te geven welke stappen wij hebben ondernomen en zullen blijven ondernemen om ervoor te zorgen dat er in onze onderneming en in onze toeleveringsketens geen sprake is van slavernij of mensenhandel.

Over ons
Wij zijn een onderneming die projectmanagement diensten aanbiedt binnen de bouwsector in Nederland, België en Luxemburg aan ondernemingen en particulieren.  

Ons moederbedrijf is Den Dekker Project Management B.V., gevestigd in Nederland.
Den Dekker Project Management B.V. heeft twee dochterondernemingen, die diensten binnen het projectmanagement en facilitair management verkopen en daarnaast aannemingswerkzaamheden uitvoeren. Deze dochterondernemingen zijn gevestigd in Nederland. Het betreft de volgende bedrijven:

 • Den Dekker Facility Management B.V.
 • Den Dekker Construction Management B.V.


Deze verklaring wordt afgegeven namens Den Dekker Project Management B.V. en de dochterondernemingen.

Onze toeleveringsketens zijn hoofdzakelijk als volgt samengesteld:

 • Ons moederbedrijf in Nederland vertegenwoordigt 80% tot 90% van onze toeleveringsketen en levert enkel diensten en bouwkundige documenten.

Het overige deel van de toeleveringsketen bestaat uit:

 • Leveranciers van nieuwe en gereviseerde bouwmaterialen en gereedschappen;
 • Diversen (schrijf- en kantoorbenodigdheden, reparatie van gebouwen, vervoer, juridische en professionele diensten enz.).

Het belang dat wij hechten aan ethische handel
Deze verklaring geeft aan hoe belangrijk wij het vinden dat wij ethisch en integer handelen in al onze zakelijke relaties en effectieve systemen en controlemaatregelen implementeren en opleggen om ervoor te zorgen dat er nergens in ons bedrijf of in onze toeleveringsketens slavernij of mensenhandel plaatsvindt.

Ons beleid inzake slavernij en mensenhandel
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel is in onze toeleveringsketens of in enig onderdeel van ons bedrijf. We doen er alles aan ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties en implementeren en handhaven effectieve systemen en controles om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel nergens in onze toeleveringsketens plaatsvinden.

We tolereren geen enkele vorm van slavernij en mensenhandel. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze toeleveringsketen en ons aannemersbestand onze waarden naleeft, selecteren wij onze leveranciers en aannemers zorgvuldig.

Voorts, en als onderdeel van ons beleid om het risico op moderne slavernij en mensenhandel te beperken, beoordelen wij potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens en houden wij toezicht op onze toeleveringsketens. Als onderdeel hiervan overwegen wij, waar nodig, de volgende maatregelen:

 • Leveranciers doorlichten om ons ervan te verzekeren dat zij ethische handelspraktijken nastreven voordat wij bestellingen plaatsen bij nieuwe leveranciers;
 • Antislavernij- en mensenhandelbepalingen opnemen in onze contracten met leveranciers;
 • Waar dat nodig werd geacht, nieuwe en bestaande leveranciers bezocht om ervoor te zorgen dat onze normen voor ethisch transparante toeleveringsketens worden nageleefd;
 • Leveranciers waar nodig verzocht verslag uit te brengen over de stappen die zij nemen om moderne slavernij uit te bannen en gevraagd hun eigen beleid tegen slavernij en mensenhandel te beoordelen;
 • Onze leveranciers vragen om een schriftelijke bevestiging dat geen enkele uitzendkracht wordt uitgebuit in de zin van slavernij of mensenhandel;
 • Ons moederbedrijf heeft ook aan ons bevestigd dat het zich inzet voor ethische arbeidspraktijken.
   

Uitzendkrachten

 • Wij nemen alleen uitzendkrachten in dienst via gerenommeerde uitzendbureaus die zich houden aan ons antislavernij- en mensenhandelbeleid.
 • Alle uitzendkrachten worden erop gewezen hoe zij hun bezorgdheid kunnen uiten.
 • Om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van dwang-, schuld- of kinderarbeid, vragen wij om overlegging van een bewijs van geboortedatum en een kopie van een paspoort of andere documenten die recht geven op werk.

Klanten
Wij werken samen met onze grootste klanten om ervoor te zorgen dat wij ons houden aan alle arbeidspraktijken en -procedures die worden vermeld in hun audits, inclusief hun systemen die zijn gericht op het beperken van de risico's op slavernij en mensenhandel.

Medewerkers

 • Gecontroleerd of alle nieuwe werknemers het recht hebben om in Nederland te werken;
 • Er vindt geen dwang-, slaven- of onvrijwillige arbeid plaats;
 • Alle overwerk vindt plaats op vrijwillige basis;
 • Training geven over het standpunt van het bedrijf inzake moderne slavernij en mensenhandel;
 • Om ervoor te zorgen dat de risico's op moderne slavernij en mensenhandel binnen onze toeleveringsketens en activiteiten in hoge mate bekend zijn, blijven wij onze medewerkers training bieden;
 • Wij kunnen onze zakenpartners ook vragen hun medewerkers en leveranciers te trainen;
 • We erkennen dat training een fundamentele manier is om het bewustzijn te vergroten. De training die we geven, maakt vaak deel uit van een introductieproces voor nieuwe werknemers om hen te helpen de houding van de organisatie ten aanzien van slavernij en mensenhandel te begrijpen, en we doen er alles aan om waar nodig bijscholing te geven tijdens hun dienstverband.
   

Straffen bij overtreding
Als wordt vastgesteld dat een leverancier betrokken is bij enige vorm van moderne slavernij, dan kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, het contract of met onmiddellijke ingang of op de verlengingsdatum worden beëindigd.

Als wordt vastgesteld dat een medewerker in strijd met een van onze beleidsregels heeft gehandeld, of op de hoogte is van of heeft nagelaten melding te maken van een verdenking van moderne slavernij binnen ons bedrijf of onze toeleveringsketens of dit heeft gedoogd, zal de disciplinaire procedure van het bedrijf op hem/haar van toepassing zijn.

Als wordt vastgesteld dat een uitzendbureau zich in enige vorm inlaat met moderne slavernij, zal de samenwerking worden beëindigd.


Onze effectiviteit in het bestrijden van slavernij en mensenhandel
Wij hebben de volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's) gebruikt om te meten hoe effectief wij zijn geweest in het waarborgen dat slavernij en mensenhandel nergens in onze activiteiten of toeleveringsketens plaatsvinden:

 • Bijhouden van een register met alle nieuwe leveranciers en een overzicht van alle uitgevoerde controles;
 • Eventuele klachten van onze medewerkers registreren, bewaken en opvolgen via onze klachten-/klokkenluidersprocedures;
 • Bijhouden van een register met en de resultaten van bezoeken aan leveranciers;
 • Bijhouden van een register met alle leveranciers en uitzendbureaus waarmee we de relatie beëindigen vanwege inbreuken op de wetsregels tegen moderne slavernij.
   

Deze verklaring over slavernij en mensenhandel is opgesteld in verband met paragraaf 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van onze groep over slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022.

De verklaring werd op 19 december 2021 door de raad van bestuur goedgekeurd in overeenstemming met sectie 54(6) van de Modern Slavery Act 2015.

Jim den Dekker
Eigenaar

Den Dekker Project Management B.V.